07 Ara 2022

Kamuoyu Duyurusu

Kamuoyu Duyurusu

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi, geleneği itibariyle tüm akademik süreçlerinde adil, liyakatli, mevzuat hükümlerine uygun ve son derece şeffaf bir süreç izlemektedir. Gerek öğrencilerimizin eğitiminde gerekse öğretim elemanı alımlarında her zaman adaletli, tarafsız, eşitlik ve liyakat ilkelerine uygun şekilde kararlar alınmaktadır. Akademik alımlar, tarihi boyunca İTÜ’nün en fazla titizlik gösterdiği ve en şeffaf olduğu süreçler olagelmiştir.

Hal böyleyken, Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin üniversitemiz yönetimine ilettiği ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere konu edilen sorulara yanıt vermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumu ortaya çıkmıştır.

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 29/07/2022 tarihinde Bilgisayar Mühendisliği kadrosuna 1 kişilik öğretim elemanı alımı için ilana çıkılmış ve başvurular neticesinde 90.65 ALES, 88.80 Lisans mezuniyeti, 77.50 Yabancı Dil, 75.83 giriş sınav notu olan aday birinci gelmiş ve asıl olarak kadroya yerleştirilmiştir. Aynı kadroya başvuran adaylar arasında ön değerlendirme aşamasında birinci sırada bulunan ve 97.87 ALES, 84.60 Lisans mezuniyeti, 96.25 yabancı dil puanı, 60.00 giriş sınav notu olan aday ise nihai başarı listesinde ikinci olup yedeklerde yer almıştır. Haberlerde yer verilen iddialara konu edildiği gibi söz konusu aday lehine akademik alım süreçlerine müdahale edilmiş olsaydı, bu alımın gerçekleşmemiş olması gerekirdi. 

Yine üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, yurt çapında başvurulara açık olan bir diğer öğretim elemanı alım ilanımız 24/10/2022 tarihli ve 31993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Toplam 27 kişilik öğretim elemanı kadrosunun ilan nitelikleri objektiflik ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilerek ilan edilmiş ve anılan kadrolar için 200’ün üzerinde başvuru alınmıştır. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ön değerlendirmeyi geçen 145 aday sınav hakkı kazanmış ve bu isimler resmi internet sayfamızda duyurulmuştur. Haberlerde bahsi geçen aday başvuru yapıp sınav hakkı kazanan söz konusu adaylar arasında, ön değerlendirme aşamasında yine birinci sırada yer almıştır.

Üniversitemizde öğretim elemanı kadrolarına yapılan başvurular üzerine alım işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yukarıda bahsi geçen yönetmelik hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu süreçler son derece titizlikle yürütülmekte; karar aşamasında ölçüt olarak sadece “bilim” ve “bilimsel yeterlilik” esas alınmaktadır. Dolayısıyla ilanlarımız, yurt çapında akademik yeterliliğine inanan ve asgari atama şartlarını sağlayan tüm adaylara açıktır. Başvurular değerlendirilirken, adayların taşıdığı kimlik, cinsiyet, aile veya soy bağı, siyasi veya felsefi düşünce gibi bilimsel yeterlilik dışında herhangi bir unsur, hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır.

Bu kapsamda 24/10/2022 tarihli öğretim elemanı alım ilanı üzerine yapılan başvurular değerlendirilmiş ve diğer bölümlerle ilgili süreçler tamamlanarak alım süreçleri tamamlanmıştır. Ancak Rektörlüğümüzce yapılan denetimlerde, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 2022-66 sayılı kadronun giriş sınavında, yukarıda bahsi geçen Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca oluşturulması zorunlu olan komisyon bilgilerinin bulunmadığı ve aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır” hükmü uyarınca soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığı tespit edilmiştir. Yine yapılan incelemede söz konusu sınavın sorularının cevap anahtarlarının olmadığı, adayların cevap kâğıtları üzerinde okunduğunu gösteren not, kayıt vb. hiçbir işaretin ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kritere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine Rektörlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İnceleme aşamasında alınan ifadelerden ayrıca, sınavı yapmakla sorumlu olan jüri üyelerinin sınav sorularını hazırlamadığı ve cevap kâğıtlarını okumadığı; sınav sorularını hazırlayıp cevap kâğıtlarını okuyan öğretim üyelerinin, jüri üyeleri dışında, konu hakkında yetkili olmayan öğretim üyeleri olduğu anlaşılmıştır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, Yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı şekilde icra edilmesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin şeffaflık ve liyakat prensiplerine uygun olmaması sebebiyle, 24/10/2022 tarihinde ilan edilen 2022-66 sayılı kadro için gerçekleştirilen sınavın ve kadro ilanının iptaline karar verilmiştir. Sınavın ve kadronun iptaline sebep olan işlemlerle bağlantılı olarak ilgililer hakkında başlatılmış olan idari soruşturma halen devam etmektedir.

Sınav gereklerine uygunsuzluk ortadayken, adaylardan birinin soyadı sebebiyle konuya dâhil edilmesi hem o aday hem de Üniversitemiz adına son derece üzücüdür. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda, adaylar arasında ne soyadlarına ne de başka kişisel niteliklerine göre hiçbir ayrım yapılamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ