12 Kas 2020

TÜBİTAK’tan İTÜ Öğretim Üyelerine Proje Desteği

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında İTÜ’den 8 proje destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu. İTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen 8 proje, program kapsamında destek almaya hak kazandı.

2020 yılı 1. döneminde Destekleme Programı’na toplam 1.964 proje başvurusu yapıldığı açıklandı. TÜBİTAK, yaptığı incelemeler sonucunda bu projelerden 213’ünü desteklenmeye değer buldu. Kabul alan projeler arasında ise, yürütücülüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğretim görevlilerinin yaptığı 8 proje yer aldı.

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. H. Serdar Akyüz, Prof. Dr. M. Serdar Çelebi, Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene, Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu, Doç. Dr. Mustafa Berke Yelten, Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan ve Doç. Dr. Işın Erer’in yürütücülüğü üstlendiği ve TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği

Projenin Adı: 6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı

Proje Kapsamı: Bu projeyle güvenli, enerji verimli ve etkin bir dikey heterojen ağ (vertical HetNet, VHetNet) mimarisi önerilmektedir. İnsansız hava aracı (İHA) ve akıllı yansıtıcı yüzeyler (AYY) kullanan VHetNet’in yörünge, konum ve yükseklik bakımından enerji ve spektral verimliliklerinin ve fiziksel katman güvenliliğinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje kapsamında İHA yardımlı VHetNet’ler için haberleşme kanal kestirimi ve batarya tüketim modeline bağlı İHA yörünge tasarımının analizi yapılacaktır. Öncelikle, VHetNet için haberleşme benzetimi ile kanalın çevresel etkileri dikkate alınarak performans analizlerinin hem klasik hem de derin öğrenme tabanlı yöntemlerle yapılması planlanmaktadır. Batarya tüketim modellemesinde ise Markov akışkan kuyruk teorisi kullanılacaktır. Ardından, İHA yardımlı haberleşme ağı çözümlemeleri; ağ kümeleme yaklaşımı, İHA konumu ve davranış optimizasyonu açısından değerlendirilecektir. Proje önerisinde, İHA tabanlı ağ senaryoları, kapsama alanını, yörüngesini, konumunu ve yüksekliğini, spektral verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla ele alınacaktır. AYY’lerin de yer aldığı VHetNet’ler için enerji verimli işaret işleme yaklaşımları belirlenecektir. Son olarak, grafiksel kullanıcı arayüz tasarımı çalışılacak ve elde edilecek analitik çıkarımların teorik sonuçlarını ve sistem benzetim sonuçlarını sunmak üzere bir benzetim kütüphanesi oluşturulacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. H. Serdar Akyüz

İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Projenin Adı: Kayseri-Altınyayla (Sivas) Arasında Orta Anadolu Fay Zonu’nun Paleosismolojisi ve Tektonik Jeomorfolojisi

Projenin Kapsamı: Orta Anadolu Fay Zonu (OAFZ) aktif bir fay zonudur ve üzerinde tarihsel dönemlerde önemli depremler meydana geldiği bilinmektedir. Proje çerçevesinde OAFZ’nin Kayseri-Altınyayla (Sivas) arasında kalan kesiminde gerçekleştirilecek paleosismoloji amaçlı fay kazısı çalışmaları ile bölgedeki fay segmentlerinin deprem tarihçesi araştırılacaktır. Bununla birlikte, çalışma alanı içindeki faylar üzerinde ötelenmiş morfolojik yapılar belirlenecek, kozmojenik yüzey yaşlandırma yöntemleriyle yaşlandırılacak ve jeolojik kayma hızı ortaya konacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Serdar Çelebi

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı

Projenin Adı: Venöz ve Kalp Protez Valflerinin Hesaplamalı Hemodinamik Modellemesi

Projenin Kapsamı: Projemizde protez kalp valfleri (PHV) ve venöz valflerinin (PVV) hemo-reolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir hemodinamik modelle daha gerçekçi tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Literatürde ilk defa iki fazlı kan akışını (plazma ve RBC fazları olarak) FSI tekniği ile birleştirerek valf ve kapakçık tasarımında kanın kayma gerilmelerinden kaynaklanan etkiler daha gerçekçi olarak modele aktarılmış olacaktır. Ayrıca, gerek venöz valf kapakçıklarının çalışması esnasında gerekse mitral ve aort valf kapakçıklarının hareketi esnasında kapakçıkların üzerinde ve arka kısımlarında olası kan pıhtılaşmasına yol açacak staz oluşumunun hastaya özel bilgisayar modeli ile tespiti önem arz etmektedir. Çalışmamızda 4B’li Kardiyak Manyetik Rezonans görüntülemesi (CMR) ile elde edilen 3B’li hemodinamik akış belirteçlerinin (sol ventrikül enddiastolik volüm [EDV], endsistolik volüm [ESV], stroke volüm [SV], kardiak output [CO], ejeksiyon fraksiyonu [EF]) simülasyondan elde edilen verilerle karşılaştırmaları yapılarak hastaya özel kantitatif model doğrulaması ekibimizdeki kardiyolog ve radyologların değerlendirmesi eşliğinde yapılacaktır. Bu şekilde Valvüler kalp hastalığı, VKH ve Kronik Venöz Yetmezliği, KVY hastalığına yönelik kişiye özel simülasyona dayalı mevcut indeks modelleri hesaplanarak klinik CMR hemodinamik belirteçleriyle karşılaştırılacak ve VKH için yeni bir hemodinamik belirteç/indeks modeli önerilecektir. Bu çalışmamızın bir diğer hedefi 3B biyo-yazıcı teknolojisini hasta özelinde geliştirilecek valflerin biyo-uyumlu malzemeler ile basımının yapılabilir hale getirilmesidir. Bu sayede standart olarak üretilmiş valf yerine hastaya göre optimize edilerek üretilmiş valflerin kullanılması mümkün olabilecektir.


Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü

Projenin Adı: PMaSynRM’nin Beyaz Eşya Uygulamaları İçin Yenilikçi Bir Gerçek Zamanlı Model Tanılama ve Kontrol Sistemi Tasarımı

Projenin Kapsamı: Proje kapsamında yenilikçi bir elektrik motor kontrol sistemi önerilmiştir. Bu sistem, veri tabanlı model tanılama ve parametre güncellemeyi, modern kontrol yöntemlerinden Model Öngörülü Kontrol (MPC) ve Geri Beslemeli Doğrusallaştırma (FBL) ile birleştirmektedir. Veri tabanlı model tanılama, motorun kontrolünde karşılaşılan tüm parametre belirsizliği, bozucu ve doğrusalsızlıkları belirlemede kullanılırken, MPC ve FBL kontrol sistemleri de yine yenilikçi bir amaç fonksiyonu doğrultusunda motorun yüksek başarımlı kontrolü için kontrol işaretlerini üretmede kullanılacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hilmi Berk Celikoğlu

İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Proje Adı: İşbirlikçi Taşıt Dinamiklerinin Trafik Akım Modellemesine Etkileri: Benzetim ve Kontrol

Projenin Kapsamı: Çalışma kapsamında; taşıt-taşıt ve taşıt-altyapı sistemlerinin uyarlamalı seyir denetimine ve taşıt gruplarının işbirlikçi (cooperative) uyarlamalı seyir denetimine bütünleştirilmesiyle trafik tıkanıklığını iyileştirmek amacıyla, gerçek-zamanlı ve bütünleşik bir trafik yönetim sistemi geliştirilmektedir. Çalışma, işbirlikçi taşıt dinamiğinin trafik akımına etkilerinin, özellikle trafik akımının modellenmesi ve kontrolü açılarından ayrıntılı analizine odaklanmaktır.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mustafa Berke Yelten

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Proje Adı: Kriyojenik Haberleşme Elektroniği için Önce-Karıştırıcı Türü Bir Alıcının Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi

Proje Kapsamı: Proje kapsamında uzay haberleşme elektroniğine yönelik bir önce-karıştırıcı türü alıcı yapısı geliştirilecektir. Bu amaçla 2-3 GHz bandında çalışacak karıştırıcı, geçiş-empedansı yükselteci, gerilim-kontrollü salınıcı ve analog-sayısal çevirici devre blokları tasarlanacaktır. Blokların tümleştirilmesinin ardından devre ürettirilecek ve elde edilen prototipin deneysel karakterizasyonu sonucu, sistem başarımı belirlenecektir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Işın Erer

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Proje Adı: Düşük Maliyetli, Gezgin Yere Nüfuz Eden Radar Sistemi ile Yerinde Etkin Kargaşa Giderme ve Hedef Tespiti

Projenin Kapsamı: Projede, düşük maliyetli, kompakt radar modülüne bütünleşik FPGA üzerinde gerçeklenen bir kırmık üstü sistemden (System on Chip – SoC) oluşan gezgin bir radar sistemiyle yer altı hedeflerin yerinde tespiti gerçekleştirilecektir. Gezgin sistemden yansımasız oda dışında alınacak ölçümler vektör ağ analizörleriyle gerçekleştirilen laboratuvar ölçümlerine göre gürültülü olacaktır. Bu nedenle veriden öğrenilmiş sözlükler ve derin öğrenmeye dayalı, gürültüye gürbüz ve gerçek zamanlı çalışmaya uygun hızlı kargaşa giderme ve hedef tespit yöntemleri geliştirilecektir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Proje Adı: COVID-19 Tanısı Alan ve İyileşmiş Pediatrik Hastaların SARS-Cov2’e Karşı İmmün Cevabının Araştırılması

Projenin Kapsamı: Projemiz, COVID-19 geçirdikten sonra iyileşmiş çocuklarda SARS-CoV-2 virüsüne karşı koruyucu bağışıklığın ne kadar süre devam edeceğinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Projemiz sonucunda elde edilen bilgiler, iyileşen çocukların virüse yeniden yakalanma ihtimallerinin tayini ve COVID-19 aşılamasının uzun süre koruyucu olup olmayacağının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Desteklenmesine karar verilen projelerin tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/1001_2020_1_degerlendirme_sonuclari.pdf

tubitak_slider_son-03

tubitak_slider_son-14

tubitak_slider_son-15

tubitak_slider_son-16tubitak_slider_son-17tubitak_slider_son-18tubitak_slider_son-19

tubitak_slider_son-20

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ